Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Verkoper: V.O.F. Braak Beukers, handelend onder de naam Kadododo, gevestigd te Slagharen, KvK-nummer 5040246.

 2. Koper: De wederpartij van de verkoper.

 3. Partijen: Gezamenlijk de verkoper en de koper.

 4. Overeenkomst: De koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens de verkoper.

 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen door beide partijen.

Artikel 3 – Betaling

 1. De volledige koopsom wordt direct in de webshop voldaan. Bij reserveringen kan een aanbetaling worden verwacht, waarvoor de koper een bewijs van reservering en vooruitbetaling ontvangt.

 2. Bij niet-tijdige betaling is de koper in gebreke. De verkoper kan verplichtingen opschorten totdat de betaling is voldaan.

 3. Kosten voor invordering bij betalingsachterstand komen voor rekening van de koper, berekend volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Bij liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van de verkoper onmiddellijk opeisbaar.

 5. Weigert de koper medewerking aan de uitvoering van de opdracht, dan blijft hij verplicht de afgesproken prijs aan de verkoper te betalen.

Artikel 4 – Aanbiedingen, Offertes en Prijs

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd.

 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de koper geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 3. Aanbiedingen, offertes en facturen vermelden de prijs inclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. De consument heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling zonder opgave van redenen te ontbinden.

 2. Geen herroepingsrecht geldt voor op maat gemaakte producten of kort houdbare producten, zoals gepersonaliseerde producten.

 3. De consument kan gebruikmaken van het herroepingsformulier van de verkoper.

 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking, en het ongebruikte en onbeschadigde product binnen de gestelde termijn retourneren.

 5. Gepersonaliseerde producten zijn uitgesloten van retournering.

Artikel 6 – Wijziging van de Overeenkomst

 1. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen partijen de overeenkomst wijzigen of aanvullen na onderling overleg.

 2. Wijzigingen kunnen invloed hebben op de voltooiingstermijn, waarover de verkoper de koper zo spoedig mogelijk informeert.

 3. Financiële of kwalitatieve consequenties van wijzigingen worden vooraf schriftelijk medegedeeld aan de koper.

 4. Bij een vaste prijs geeft de verkoper aan in hoeverre de wijziging een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

 5. Meerkosten kunnen niet in rekening worden gebracht als de wijziging het gevolg is van omstandigheden die aan de verkoper kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 – Oplevering en Risico-overgang

 1. Het risico gaat over van verkoper naar koper zodra het gekochte door de koper is ontvangen.

Artikel 8 – Onderzoek en Reclames

 1. De koper onderzoekt het geleverde bij (af)levering en meldt eventuele beschadigingen, tekorten, of verlies binnen 10 werkdagen schriftelijk aan de verkoper.

 2. Bij gegrondverklaring van de klacht heeft de verkoper het recht te herstellen, opnieuw te leveren, of van levering af te zien en de koper een creditnota te sturen.

 3. Geringe afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking zijn gebruikelijk in de branche.

 4. Klachten over een bepaald product hebben geen invloed op andere producten binnen dezelfde overeenkomst.

 5. Na verwerking van de goederen bij de koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9 – Monsters en Modellen

 1. Getoonde of verstrekte monsters of modellen dienen slechts als aanduiding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 2. Bij overeenkomsten over onroerende zaken geldt dat vermelding van oppervlakte of afmetingen als aanduiding wordt beschouwd.

Artikel 10 – Levering

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn,’ waarbij alle kosten voor de koper zijn.

 2. De koper neemt de zaken af op het moment van aflevering of wanneer deze volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

 3. Bij weigering of nalatigheid van de koper in informatievoorziening voor levering, kan de verkoper de zaak opslaan voor rekening en risico van de koper.

 4. Eventuele bezorgkosten worden in rekening gebracht indien de zaken worden bezorgd.

 5. De levertijd vangt aan nadat de koper de benodigde gegevens aan de verkoper heeft verstrekt. Een opgegeven termijn is indicatief.

 6. De verkoper kan zaken in gedeelten leveren, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 11 – Overmacht

 1. De verkoper is niet aansprakelijk indien en voor zover zijn verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht, waarbij onder andere ziekte, oorlog, energiestoring, en andere storingen in het bedrijf van de verkoper worden begrepen.

 2. Onder overmacht valt elke omstandigheid waarmee de verkoper bij het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en waarvan de normale uitvoering redelijkerwijs niet kan worden verwacht.

 3. Als overmacht langer dan 30 kalenderdagen duurt, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 4. Bij overmacht langer dan drie maanden heeft de koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 12 – Overdracht van Rechten

 1. Rechten uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud en Retentierecht

 1. Zaken blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de volledige prijs heeft betaald.

 2. Bij niet-tijdige betaling kan de verkoper de werkzaamheden opschorten totdat het overeengekomen deel is voldaan, zonder de verplichting tot levering.

 3. Onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen niet worden verpand of op andere wijze worden bezwaard door de verkoper.

 4. De verkoper verzekert de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tegen schade en toont de polis op verzoek.

 5. Bij niet-geleverde zaken en niet-betaalde vooruitbetaling heeft de verkoper recht op retentie, waarbij de zaak pas wordt geleverd na volledige betaling.

 6. Bij liquidatie, insolventie of surseance van betaling van de koper zijn de verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid voor schade uit de uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.

 2. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade door opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 15 – Klachtplicht

 1. De koper meldt klachten over verrichte werkzaamheden direct aan de verkoper, met een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming.

 2. Bij een gegrondverklaring van de klacht herstelt de verkoper en vervangt indien nodig.

Artikel 16 – Garanties

 1. Indien garanties zijn opgenomen in de overeenkomst, garandeert de verkoper dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, zonder gebreken functioneert en geschikt is voor het beoogde gebruik voor twee kalenderjaren na ontvangst door de koper.

 2. Garantie zorgt voor een risicoverdeling waarbij inbreuk op een garantie volledig voor rekening van de verkoper komt.

 3. Garantie geldt niet bij onoordeelkundig gebruik of wijzigingen zonder toestemming.

 4. Bij garantie op door derden geproduceerde zaken is deze beperkt tot de garantie van de producent.

Artikel 17 – Intellectueel Eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten blijven bij de verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 2. De klant mag intellectuele eigendomsrechten niet zonder schriftelijke toestemming van de verkoper kopiëren, tonen aan derden, ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 18 – Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. De verkoper is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, met inachtneming van het herroepingsrecht voor consumenten.

 2. Ondergeschikte wijzigingen kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote wijzigingen worden vooraf met de klant besproken. Consumenten mogen bij wezenlijke wijzigingen de overeenkomst opzeggen.

Artikel 19 – Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

 1. Op iedere overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar de verkoper is gevestigd, is exclusief bevoegd tenzij de wet anders voorschrijft.

 3. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 4. Als een bepaling als onredelijk bezwarend wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Aanvullend voor Gepersonaliseerde Producten:

Artikel 20 – Retournering van Gepersonaliseerde Producten

 1. Gepersonaliseerde producten, die specifiek op maat zijn gemaakt volgens de wensen van de koper, kunnen niet worden geretourneerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 2. Bij gebreken in gepersonaliseerde producten geldt het klachtrecht zoals beschreven in Artikel 15, met dien verstande dat retournering niet mogelijk is. Eventuele herstel- of vervangingsmogelijkheden worden in overleg met de verkoper besproken.

 3. Indien er onduidelijkheden zijn omtrent de gepersonaliseerde producten, dient de koper deze voorafgaand aan de bestelling te verifiëren en te bevestigen om eventuele teleurstellingen te voorkomen.